نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Productivity in Confectionery Webinar

Productivity in Confectionery Webinar

11/12/2019 - 11/12/2019

This Webinar will be held by a team of Ishida Experts.

They will provide you with information on how to tackle manufacturing challenges and how to increase productivity.


Fruit Logistica 2020

Fruit Logistica 2020

05/02/2020 - 07/02/2020

Hall 9, Stand F-13


Warsaw Pack 2020

Warsaw Pack 2020

03/03/2020 - 05/03/2020

CFIA 2020

CFIA 2020

10/03/2020 - 12/03/2020

Hall 10


Propak East Africa 2020

Propak East Africa 2020

17/03/2020 - 19/03/2020

Stand 36


Interpack 2020

Interpack 2020

07/05/2020 - 13/05/2020

Hall 14, Stand 14/A40