نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Propak West Africa

Propak West Africa

18/09/2018 - 20/09/2018

CFIA Morocco

CFIA Morocco

25/09/2018 - 27/09/2018

PPMA Show

PPMA Show

25/09/2018 - 27/09/2018

FachPack

FachPack

25/09/2018 - 27/09/2018

Polagra Tech

Polagra Tech

30/09/2018 - 04/10/2018