نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Djazagro

Djazagro

09/04/2018 - 12/04/2018

Stand 2 A 068


Empack Utrecht

Empack Utrecht

10/04/2018 - 11/04/2018

Hall 1, Stand C113


Empack Zuerich

Empack Zuerich

11/04/2018 - 12/04/2018

Foodex

Foodex

16/04/2018 - 18/04/2018

Hall 3A, Stand AA290


Africa Food Manufacturing

Africa Food Manufacturing

22/04/2018 - 24/04/2018

Hall 2, Stand H2.B1


Sea Food

Sea Food

24/04/2018 - 26/04/2018

Hall 4, Stand 4-6061